FAQs

Frequently Asked Questions


Procediment de resolució de reclamacions de SOLVENTIAGROUP 2019 S.L (d'ara endavant, sota nom comercial, FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS).

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS, és un assessor independent i no treballa en exclusiva per a cap entitat de crèdit.

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS no presta serveis d'assessorament, ni recomana cap préstec o crèdit en concret. El client ha de prendre la seva decisió sobre la conveniència de formalitzar la contractació.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS disposa dels nivells de competències de coneixements necessaris per exercir la tasca que en l'encàrrec se li encomanin FINSOLUCIÓ , si n'hi hagués aquesta no tindrà efecte en els honoraris pactats amb EL CLIENT.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS no es fa responsable sota cap concepte dels contractes d'arres i/o compravenda que el client decideixi formalitzar amb terceres parts.

A través d'aquest document SOLVENTIAGROUP 2019 S.L informa els seus clients de les normes de transparència en relació amb la contractació dels nostres serveis d'intermediació financera.

Hi haurà ocasions en què només s'oferirà un servei de mediació per a la contractació d'un crèdit hipotecari. En aquests casos sempre s'informarà el client verificant que l'entitat que ofereix el crèdit estigui adherida al Codi Europeu de Conducta.

La responsable del tractament de les dades recollides a través dels llocs web, finsolucion.com (d'ara endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és Finsolución S.L., amb C.I.F. 45498455Q, C/ Arquimedes 179, 08224 - Terrassa (Barcelona).

Pots posar-te en contacte amb Finsolución, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, a l'adreça de correu electrònic: info@finsolucion.com

Aquest procediment s'haurà d'aplicar quan l'empresa rebi reclamacions.

L'objectiu principal del procediment consisteix a resoldre les reclamacions que puguin arribar a presentar els usuaris, procedint igualment a identificar, registrar i obtenir la procedència i les causes de les reclamacions per part dels usuaris, prenent mesures correctives quan siguin necessàries.

En particular, aquest procediment serà aplicat a les reclamacions presentades pels usuaris que estiguin relacionades amb els interessos i drets legalment reconeguts als usuaris i que derivin o puguin derivar d'incompliments eventuals de la normativa de transparència aplicable i dels estàndards o de les bones pràctiques i usos financers que siguin aplicables.

  • 1 . El CLIENT mitjançant la present encarrega la gestió de la intermediació amb entitats de crèdit per a l'obtenció d'un préstec – crèdit hipotecari i/o personal a FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS en endavant l'INTERMEDIARI
  • 2 . La incorporació i el tractament de les seves dades personals als fitxers de què sigui titular L'INTERMEDIARI amb la finalitat de complir la tasca que mitjançant el present li ha estat encomanada.
  • 3 . A comunicar les vostres dades personals a entitats financeres i de crèdit i/o altres empreses del sector financer, fins i tot a altres intermediaris bancaris, així com, perquè pugui estudiar i tramitar l'operació plantejada per EL/ELS CLIENTS, podent les entitats designades per EL INTERMEDIARI.
  • o Realitzar consultes sobre l'historial creditici d'EL/ELS CLIENTS davant d'organismes públics (T.G.S.S, I.N.S.S, A.E.A.T, Registre de la Propietat i Mercantil) o privats (ASNEF, BADEXCUG, EQUIFAX) i en especial davant la central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (C.I.R.B.E).
  • o EL/ELS CLIENTS autoritza/n a cedir les dades a fi de procedir a l'estudi de viabilitat i en especial per sol·licitar informació davant de la central d'Informació de Risc amb el Banc d'Espanya (C.I.R.B.E) a qualsevol entitat financera i de crèdit. o Incorporar i tractar les dades personals d'EL/ELS CLIENTS als seus fitxers per realitzar qualsevol actuació relacionada amb l'estudi, la tramitació i/o la concessió de l'operació creditícia plantejada. o Conservar les dades amb fins de publicitat comercial, així com, realitzar-ne el tractament automatitzat mitjançant eines de sistemes experts (scoring, data mining…) fins i tot una vegada realitzada la relació. o EL/ELS CLIENTS declaren que la documentació que ha aportat no ha estat falsificada. o EL/ELS CLIENTS reconeix/en pel present document el pagament dels honoraris a l'intermediari, quan havent-li aprovat aquest l'operació en una o més entitats financeres o de crèdit, no podran formalitzar l'operació financera a les mateixes entitats sense la intervenció del intermediari FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS
  • o La durada màxima de l'encàrrec serà de xxx mesos. En complir el termini, el contracte o nota d'encàrrec quedarà automàticament anul·lat.
  • o El finançament requerit l'obtenció del préstec hipotecari serà de xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
  • o Les condicions podran variar depenent de l'entitat bancària, i subjecte a la taxació de l'immoble seran per a una hipoteca a interès xxxxxxxxx

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A Finsolución tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les següents finalitats:

a) En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Lloc Web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

b) Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats al Lloc Web.

c) Remetre comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del seu interès.

d) Remetre butlletins (newsletters) amb informació, novetats i actualitzacions dels nostres serveis i del sector.

2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

L'àrea de resolució de reclamacions estarà composta per un únic integrant i responsable. Aquest professional té la qualificació necessària per poder complir de manera exemplar les activitats.

Aquesta persona serà la responsable d'atendre les reclamacions rebudes pels usuaris, donar-hi resposta i garantir que FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS compleix les resolucions dictades.

La persona responsable del Servei ha rebut una formació específica en matèria d'intermediació de crèdit immobiliari per part de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers (IEAF), per la qual cosa compta amb els coneixements i l'experiència suficients per dur a terme la seva comesa.

Anualment i, en el marc del Pla de Formació Anual, rebrà la formació necessària per mantenir-se operatiu.

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

a) La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de Finsolució els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que, després de llegir-la, en cas d'estar-hi conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Facilitant qualsevol tipus d'informació personal a la Web de Finsolución, tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i tractament d'aquesta informació amb les finalitats descrites a continuació:

Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-vos per telèfon o comunicar-nos amb vostè via e-mail. Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir-vos de la informació prèviament sol·licitada per vostè via online o proporcionar-vos informació general sobre els serveis de Finsolució. doneu a les vostres Dades Personals. Selecció de Personal (Recruitment). Si vostè ens fa arribar una sol·licitud d'ocupació online, les vostres dades personals o curriculars seran utilitzades per a aquest fi, la qual cosa inclou contactar amb vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser necessari que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqueu el contrari, Finsolución mantindrà les vostres Dades Personals i curriculars en arxius propietat de Finsolución per ser considerats de cara a futures ofertes de feina. Proveïdors (Partners). Algunes Webs de Finsolució permeten a proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis a Finsolución. Aquestes dades personals s'utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquests fins. Manteniment de la Web i realització d'enquestes de satisfacció. S'utilitzaran les vostres Dades Personals i opinions amb l'objectiu de mantenir i millorar la nostra Web. Així mateix, les seves dades personals poden ser utilitzades en la realització d'enquestes de satisfacció de clients. Compilació de conjunts estadístics referents a lús de la Web.

El preu total que EL CLIENT haurà d'abonar A L'INTERMEDIARI pels treballs realitzats d'intermediació financera, ascendirà a xxxxxxxxxxxxx _ € xxxxxxxxxxx sobre aquest import no es tenen en compte els impostos i les despeses que no es paguin a través de l'INTERMEDIARI i que ha d'abonar el client , com, per exemple, notaria, registre, impostos, gestoria, etc., així com els serveis i productes que pugui ser necessaris contractar durant la tramitació del crèdit o préstec, com per exemple assegurances i taxació.

Els honoraris es meritaran al dret de cobrament a favor de l'INTERMEDIARI al temps de la presentació i acceptació, per part d'aquest d'una o diverses FEIN al client, aquests seran abonats per part del client, a la signatura de l'operació del finançament presentat per L'INTERMEDIARI a l'acte notarial de formalització de l'operació de crèdit/préstec a través d'un xec bancari, transferència immediata o qualsevol altre mètode de pagament acceptat en dret.

Skip to content