3. PROTEGIM ELS NOSTRES CLIENTS

Protegeixen i emparen els nostres clients les següents lleis o organismes legals: Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Decret 206/1990, del 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum. Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Llei 29/2009, del 30 de setembre, a través de la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre les condicions generals de la contractació.

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Llei 2/2009, de 31 de març, que regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la realització de contractes de préstecs o crèdits.

Reial Decret 106/2011, de 28 de gener, pel qual es crea i regula el Registre estatal d’empreses previst a la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació dels consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la realització de contractes de préstecs o crèdits, i s’estableix l’import fix mínim corresponent a l’assegurança de responsabilitat o aval bancari per a l’exercici d’aquestes activitats.

Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Reial Decret 309/2019, del 26 d’abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s’adopten altres mesures en matèria.

Llei de 23 de juliol de 1908, de la usura, en referència als contractes de préstec.
Codi de Conducta Europeu sobre informació precontractual per a crèdits a vivenda. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) Qualssevol altres lleis autonòmiques de protecció dels consumidors i usuaris.

Skip to content