5. DESPESES I SUPLERTS DERIVATS DE LA CONTRACTACIÓ DELS NOSTRES SERVEIS

Nota simple: 25€.
Taxació d’immobles: Entre 300 € i 1.000 € sobre la base de l’import del valor de l’immoble
taxat.
Preparació d’expedients de crèdit: 50€.
Realització destudis de viabilitat mitjançant la informació obtinguda per part
del client: Màxim 0€.
Accés i comprovació en registres de morositat: 50€.
Totes les despeses seran pagades mitjançant pressupost prèviament acceptat i formalitzat per ambdues parts, independentment del resultat de lobtenció o no del finançament sol·licitat.

Skip to content