5. POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA DE FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS / CLIENT

El client signa aquest document manifestant així:

La documentació aportada és fidel còpia de l’original, el client manifesta que tota la documentació i informació aportada en la tramitació de la present operació concorda fidelment amb la realitat, exonerant expressament L’INTERMEDIARI de qualsevol responsabilitat de per falsedat, error o qualsevol circumstància, únicament limitant-se aquest el lliurament de la documentació aportada pel client. Pel que fa a això, L’INTERMEDIARI informa que procedirà a tractar les dades de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Ha llegit i entès els documents d’Informació Precontractual, el de Tarifes i Condicions generals de contractació que FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS serveis hipotecaris posa a disposició a la web.

Quan el client estigui tramitant el finançament sense la intervenció de l’INTERMEDIARI, el client queda obligat a comunicar a l’INTERMEDIARI les entitats bancàries o altres intermediaris de crèdit a què s’ha presentat la sol·licitud, per tal que l’empresa pugui centrar-se en la cerca de altres alternatives que no estiguin a l’abast del client o fins i tot poder valorar la no acceptació de l’encàrrec. El client manifesta que actualment està tramitant el finançament amb les següents entitats bancàries i/o intermediaris de crèdit:

El client es compromet a pagar els honoraris mínims indicats a les Tarifes i Condicions generals de contractació que apareixen a la web www.finsolucion.com en cas de voler formalitzar el finançament a les mateixes entitats financeres on FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS ha presentat l’operació durant un termini de 12 mesos des de la signatura daquest document, encara que sigui sense la intervenció de FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS.

El client podrà desistir del present encàrrec en el termini de catorze dies naturals des de la formalització del mateix, sense al·legació de cap causa i sense penalització. Per a l’exercici del seu dret de desistiment, el client haurà de dirigir a FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS una comunicació escrita expressiva de la seva voluntat inequívoca de desistir del present encàrrec. Segons la Llei de Consum, el dret de desistiment de serveis no es pot exercir en cas que ja s’hagin prestat els serveis contractats.

Skip to content