6. RGPD / REGLAMENT GENERAL PROTECCIÓ DE DADES

Dades del responsable del tractament:

SOLVENTIAGROUP 2019 S.L amb CIF B67327353 i domicili social al carrer Arquimedes
N: 179 local, de Terrassa, i correu electrònic: info@finsolucion.com

De conformitat amb l’article 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us informem el següent:

Finalitats del tractament de dades personals:
Gestionar els serveis i/o productes sol·licitats o contractats pel client, gestions administratives (facturació, comptabilitat, etc.) i, si escau, gestió de les promocions comercials i/o comunicacions relatives als serveis i/o productes contractats o sol·licitats . Legitimació: La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals es basa en l’execució del contracte subscrit respecte del servei i/o productes sol·licitats/contractats, el consentiment exprés, el compliment d’obligacions legals. Durada: Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i/o comercial, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Destinataris: Cessió dades a tercers que tinguin accés a dades personals que tracti el responsable del tractament, per al compliment de les obligacions legals (autoritats públiques) i/o contractuals (col·laboradors amb què s’han subscrit els corresponents contractes d’encarregat de tractament) . Si escau, es duran a terme transferències internacionals per a l’execució del servei contractat. Drets:

La signatura del present document autoritza expressament a ser comunicada a través de WhatsApp per l’empresa amb finalitats
relacionades amb els productes i/o serveis contractats i, per tant, també autoritzo la cessió internacional de dades personals.

(*) Tota persona que aporti documentació per a l’expedient haurà de subscriure i signar el present document en prova que ha estat informat per FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS del contingut del present contracte (TITULARS, PRESTATARIS, HIPOTECANTS NO DEUTORS, AVALS, ETC.)

(**) Informem al CLIENT que, en cas que l’operació financera no prosperi, té a la seva disposició tota la documentació aportada i que un cop transcorreguts tres mesos, si el client no sol·licita aquesta documentació, es procedirà a la destrucció d’aquesta.

Skip to content