QUEIXES I RECLAMACIONS AL BANC D’ESPANYA

Tots els usuaris dels serveis prestats per FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS estan legitimats per acudir a l’entitat de resolució de litigis de consum al sector financer a què fa referència la disposició addicional primera de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la que s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013 i, fins que aquesta entri en funcionament, al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, per al cas de que FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS no conteste en el termini màxim d’un (1) mes assenyalat o, si havent emès una resolució, el reclamant no hi estigués conforme, sent aplicable el termini màxim d’un any, a comptar de la presentació de la reclamació davant FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS, per qualsevol de les vies admeses, exclusivament per als reclamants que tinguin la condició de consumidor.

Les reclamacions que es dirigeixin a Banc d’Espanya es poden fer per correu postal (o presencialment davant de qualsevol sucursal del Banc d’Espanya) oa través de l’oficina virtual:

Seu electrònica: https://sedeelectronica.bde.és/seu/és/
Adreça postal:
Banc d’Espanya
Departament de Conducta d’Entitats C/ Alcalá núm. 48, 28014 Madrid.

Skip to content