Condicions generals

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS, és un assessor independent i no treballa en exclusiva per a cap entitat de crèdit.

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS no presta serveis d'assessorament, ni recomana cap préstec o crèdit en concret. El client ha de prendre la seva decisió sobre la conveniència de formalitzar la contractació.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS disposa dels nivells de competències de coneixements necessaris per exercir la tasca que en l'encàrrec se li encomanin FINSOLUCIÓ , si n'hi hagués aquesta no tindrà efecte en els honoraris pactats amb EL CLIENT.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS no es fa responsable sota cap concepte dels contractes d'arres i/o compravenda que el client decideixi formalitzar amb terceres parts.

  • 1 . El CLIENT mitjançant la present encarrega la gestió de la intermediació amb entitats de crèdit per a l'obtenció d'un préstec – crèdit hipotecari i/o personal a FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS en endavant l'INTERMEDIARI
  • 2 . La incorporació i el tractament de les seves dades personals als fitxers de què sigui titular L'INTERMEDIARI amb la finalitat de complir la tasca que mitjançant el present li ha estat encomanada.
  • 3 . A comunicar les vostres dades personals a entitats financeres i de crèdit i/o altres empreses del sector financer, fins i tot a altres intermediaris bancaris, així com, perquè pugui estudiar i tramitar l'operació plantejada per EL/ELS CLIENTS, podent les entitats designades per EL INTERMEDIARI.
  • o Realitzar consultes sobre l'historial creditici d'EL/ELS CLIENTS davant d'organismes públics (T.G.S.S, I.N.S.S, A.E.A.T, Registre de la Propietat i Mercantil) o privats (ASNEF, BADEXCUG, EQUIFAX) i en especial davant la central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (C.I.R.B.E).
  • o EL/ELS CLIENTS autoritza/n a cedir les dades a fi de procedir a l'estudi de viabilitat i en especial per sol·licitar informació davant de la central d'Informació de Risc amb el Banc d'Espanya (C.I.R.B.E) a qualsevol entitat financera i de crèdit. o Incorporar i tractar les dades personals d'EL/ELS CLIENTS als seus fitxers per realitzar qualsevol actuació relacionada amb l'estudi, la tramitació i/o la concessió de l'operació creditícia plantejada. o Conservar les dades amb fins de publicitat comercial, així com, realitzar-ne el tractament automatitzat mitjançant eines de sistemes experts (scoring, data mining…) fins i tot una vegada realitzada la relació. o EL/ELS CLIENTS declaren que la documentació que ha aportat no ha estat falsificada. o EL/ELS CLIENTS reconeix/en pel present document el pagament dels honoraris a l'intermediari, quan havent-li aprovat aquest l'operació en una o més entitats financeres o de crèdit, no podran formalitzar l'operació financera a les mateixes entitats sense la intervenció del intermediari FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS
  • o La durada màxima de l'encàrrec serà de xxx mesos. En complir el termini, el contracte o nota d'encàrrec quedarà automàticament anul·lat.
  • o El finançament requerit l'obtenció del préstec hipotecari serà de xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
  • o Les condicions podran variar depenent de l'entitat bancària, i subjecte a la taxació de l'immoble seran per a una hipoteca a interès xxxxxxxxx

El preu total que EL CLIENT haurà d'abonar A L'INTERMEDIARI pels treballs realitzats d'intermediació financera, ascendirà a xxxxxxxxxxxxx _ € xxxxxxxxxxx sobre aquest import no es tenen en compte els impostos i les despeses que no es paguin a través de l'INTERMEDIARI i que ha d'abonar el client , com, per exemple, notaria, registre, impostos, gestoria, etc., així com els serveis i productes que pugui ser necessaris contractar durant la tramitació del crèdit o préstec, com per exemple assegurances i taxació.

Els honoraris es meritaran al dret de cobrament a favor de l'INTERMEDIARI al temps de la presentació i acceptació, per part d'aquest d'una o diverses FEIN al client, aquests seran abonats per part del client, a la signatura de l'operació del finançament presentat per L'INTERMEDIARI a l'acte notarial de formalització de l'operació de crèdit/préstec a través d'un xec bancari, transferència immediata o qualsevol altre mètode de pagament acceptat en dret.

El client autoritza l'INTERMEDIARI perquè aquest sol·licite en nom i cost del CLIENT, la taxació necessària per gestionar l'encàrrec.

EL/ELS CLIENTS hauran d'abonar el 50% dels honoraris pactats en aquesta nota d'encàrrec si un cop encarregada, tramitada, gestionada, coordinada i realitza la taxació de l'habitatge, EL/ELS CLIENTS decideixen realitzar l'operació hipotecària sense comptar amb els serveis de L'INTERMEDIARI sobre el mateix habitatge taxat per aquest.

El client signa aquest document manifestant així:

La documentació aportada és fidel còpia de l'original, el client manifesta que tota la documentació i informació aportada en la tramitació de la present operació concorda fidelment amb la realitat, exonerant expressament L'INTERMEDIARI de qualsevol responsabilitat de per falsedat, error o qualsevol circumstància, únicament limitant-se aquest el lliurament de la documentació aportada pel client. Pel que fa a això, L'INTERMEDIARI informa que procedirà a tractar les dades de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Ha llegit i entès els documents d'Informació Precontractual, el de Tarifes i Condicions generals de contractació que FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS serveis hipotecaris posa a disposició a la web.

Quan el client estigui tramitant el finançament sense la intervenció de l'INTERMEDIARI, el client queda obligat a comunicar a l'INTERMEDIARI les entitats bancàries o altres intermediaris de crèdit a què s'ha presentat la sol·licitud, per tal que l'empresa pugui centrar-se en la cerca de altres alternatives que no estiguin a l'abast del client o fins i tot poder valorar la no acceptació de l'encàrrec. El client manifesta que actualment està tramitant el finançament amb les següents entitats bancàries i/o intermediaris de crèdit:

El client es compromet a pagar els honoraris mínims indicats a les Tarifes i Condicions generals de contractació que apareixen a la web www.finsolucion.com en cas de voler formalitzar el finançament a les mateixes entitats financeres on FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS ha presentat l'operació durant un termini de 12 mesos des de la signatura daquest document, encara que sigui sense la intervenció de FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS.

El client podrà desistir del present encàrrec en el termini de catorze dies naturals des de la formalització del mateix, sense al·legació de cap causa i sense penalització. Per a l'exercici del seu dret de desistiment, el client haurà de dirigir a FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS una comunicació escrita expressiva de la seva voluntat inequívoca de desistir del present encàrrec. Segons la Llei de Consum, el dret de desistiment de serveis no es pot exercir en cas que ja s'hagin prestat els serveis contractats.

Dades del responsable del tractament:

SOLVENTIAGROUP 2019 S.L amb CIF B67327353 i domicili social al carrer Arquimedes
N: 179 local, de Terrassa, i correu electrònic: info@finsolucion.com

De conformitat amb l'article 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us informem el següent:

Finalitats del tractament de dades personals:
Gestionar els serveis i/o productes sol·licitats o contractats pel client, gestions administratives (facturació, comptabilitat, etc.) i, si escau, gestió de les promocions comercials i/o comunicacions relatives als serveis i/o productes contractats o sol·licitats . Legitimació: La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals es basa en l'execució del contracte subscrit respecte del servei i/o productes sol·licitats/contractats, el consentiment exprés, el compliment d'obligacions legals. Durada: Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i/o comercial, així com el temps necessari per complir les obligacions legals. Destinataris: Cessió dades a tercers que tinguin accés a dades personals que tracti el responsable del tractament, per al compliment de les obligacions legals (autoritats públiques) i/o contractuals (col·laboradors amb què s'han subscrit els corresponents contractes d'encarregat de tractament) . Si escau, es duran a terme transferències internacionals per a l'execució del servei contractat. Drets:

La signatura del present document autoritza expressament a ser comunicada a través de WhatsApp per l'empresa amb finalitats
relacionades amb els productes i/o serveis contractats i, per tant, també autoritzo la cessió internacional de dades personals.

(*) Tota persona que aporti documentació per a l'expedient haurà de subscriure i signar el present document en prova que ha estat informat per FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS del contingut del present contracte (TITULARS, PRESTATARIS, HIPOTECANTS NO DEUTORS, AVALS, ETC.)

(**) Informem al CLIENT que, en cas que l'operació financera no prosperi, té a la seva disposició tota la documentació aportada i que un cop transcorreguts tres mesos, si el client no sol·licita aquesta documentació, es procedirà a la destrucció d'aquesta.

Skip to content