Precontractual

DOCUMENT PRECONTRACTUAL A CONTRACTE D’INTERMEDIACIÓ

En compliment del que preveu l’article 35 de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, L’INTERMEDIARI passa a informar EL/ELS CLIENTS de tots els requisits previstos en aquesta norma amb la deguda antelació suficient:

SOLVENTIAGROUP 2019 S.L, amb CIF. B67327353 amb domicili fiscal al Carrer Arquímedes N: 179 local a, constituïda per temps indefinit en data 24 de Novembre de 2018, davant l’Il·lustre Notari de Catalunya Don Luis Gasch Cabot, sota el número 3468 del seu protocol, amb nom comercial FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTEC i pàgina web: https://www.finsolucion.com/, d’ara endavant EL INTERMEDIARI.

S’informa que L’INTERMEDIARI no està vinculat a un o més prestadors. S´informa que L´INTERMEDIARI no ofereix serveis d´assessorament.

Un cop un o diversos prestadors immobiliaris manifestin la seva conformitat respecte de la concessió del préstec i EL/ELS CLIENTS es decideixi per una o diverses de les ofertes aprovades, es meritaran uns honoraris que ascendiran a_____________ € Els honoraris seran abonats a L’INTERMEDIARI en el moment de la signatura pel mitjà de pagament que L’INTERMEDIARI indiqui.

L’INTERMEDIARI informa que disposa dels mecanismes interns oportuns per solucionar totes aquelles reclamacions i queixes del client que poguessin sorgir durant o posteriorment a la relació contractual.
Aquestes reclamacions podran adreçar-se a Sra. ESPERANZA GUERRERO GONZALEZ, responsable d’administració a l’email: info@finsolucion.com. Aquestes reclamacions seran resoltes en el termini màxim de dos mesos de manera motivada i en suport durador.

En cas que el prestador o un tercer abonessin comissions a L’INTEMEDIARI pels seus serveis en relació amb el contracte de préstec, l’import serà revelat posteriorment a la fitxa d’informació personalitzada.

La possible remuneració que L’INTERMEDIARI rebi addicionalment del prestador o d’un tercer no es reduirà dels horaris pactats.

I conformes les parts amb allò exposat, signen el present document a la localitat i data a dalt indicada, en dos exemplars originals.

Skip to content