2. CLÀUSULES DEL CONTRACTE D’INTERMEDIACIÓ DE CRÈDIT HIPOTECARI

  • 1 . El CLIENT mitjançant la present encarrega la gestió de la intermediació amb entitats de crèdit per a l’obtenció d’un préstec – crèdit hipotecari i/o personal a FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS en endavant l’INTERMEDIARI
  • 2 . La incorporació i el tractament de les seves dades personals als fitxers de què sigui titular L’INTERMEDIARI amb la finalitat de complir la tasca que mitjançant el present li ha estat encomanada.
  • 3 . A comunicar les vostres dades personals a entitats financeres i de crèdit i/o altres empreses del sector financer, fins i tot a altres intermediaris bancaris, així com, perquè pugui estudiar i tramitar l’operació plantejada per EL/ELS CLIENTS, podent les entitats designades per EL INTERMEDIARI.
  • o Realitzar consultes sobre l’historial creditici d’EL/ELS CLIENTS davant d’organismes públics (T.G.S.S, I.N.S.S, A.E.A.T, Registre de la Propietat i Mercantil) o privats (ASNEF, BADEXCUG, EQUIFAX) i en especial davant la central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (C.I.R.B.E).
  • o EL/ELS CLIENTS autoritza/n a cedir les dades a fi de procedir a l’estudi de viabilitat i en especial per sol·licitar informació davant de la central d’Informació de Risc amb el Banc d’Espanya (C.I.R.B.E) a qualsevol entitat financera i de crèdit. o Incorporar i tractar les dades personals d’EL/ELS CLIENTS als seus fitxers per realitzar qualsevol actuació relacionada amb l’estudi, la tramitació i/o la concessió de l’operació creditícia plantejada. o Conservar les dades amb fins de publicitat comercial, així com, realitzar-ne el tractament automatitzat mitjançant eines de sistemes experts (scoring, data mining…) fins i tot una vegada realitzada la relació. o EL/ELS CLIENTS declaren que la documentació que ha aportat no ha estat falsificada. o EL/ELS CLIENTS reconeix/en pel present document el pagament dels honoraris a l’intermediari, quan havent-li aprovat aquest l’operació en una o més entitats financeres o de crèdit, no podran formalitzar l’operació financera a les mateixes entitats sense la intervenció del intermediari FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS
  • o La durada màxima de l’encàrrec serà de xxx mesos. En complir el termini, el contracte o nota d’encàrrec quedarà automàticament anul·lat.
  • o El finançament requerit l’obtenció del préstec hipotecari serà de xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
  • o Les condicions podran variar depenent de l’entitat bancària, i subjecte a la taxació de l’immoble seran per a una hipoteca a interès xxxxxxxxx
Skip to content