3. HONORARIS

El preu total que EL CLIENT haurà d’abonar A L’INTERMEDIARI pels treballs realitzats d’intermediació financera, ascendirà a xxxxxxxxxxxxx _ € xxxxxxxxxxx sobre aquest import no es tenen en compte els impostos i les despeses que no es paguin a través de l’INTERMEDIARI i que ha d’abonar el client , com, per exemple, notaria, registre, impostos, gestoria, etc., així com els serveis i productes que pugui ser necessaris contractar durant la tramitació del crèdit o préstec, com per exemple assegurances i taxació.

Els honoraris es meritaran al dret de cobrament a favor de l’INTERMEDIARI al temps de la presentació i acceptació, per part d’aquest d’una o diverses FEIN al client, aquests seran abonats per part del client, a la signatura de l’operació del finançament presentat per L’INTERMEDIARI a l’acte notarial de formalització de l’operació de crèdit/préstec a través d’un xec bancari, transferència immediata o qualsevol altre mètode de pagament acceptat en dret.

Skip to content