Transparència i tarifes

A través d'aquest document SOLVENTIAGROUP 2019 S.L informa els seus clients de les normes de transparència en relació amb la contractació dels nostres serveis d'intermediació financera.

Hi haurà ocasions en què només s'oferirà un servei de mediació per a la contractació d'un crèdit hipotecari. En aquests casos sempre s'informarà el client verificant que l'entitat que ofereix el crèdit estigui adherida al Codi Europeu de Conducta.

Disposar duna còpia del contracte realitzat amb lIntermediari financer.

Accés als fulls informatius de les nostres tarifes, a plena disposició dels nostres clients.

Obtenir la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN) i la Fitxa d'Avertiments Estandarditzats (FiAE) sempre que contracti un crèdit o préstec hipotecari amb nosaltres com a intermediaris.

Estar informats degudament de les condicions generals que sestableixin en la contractació.

Estar degudament informats de les nostres normes de transparència estipulades en aquest document.

Estar correctament informats sobre si nosaltres, com a intermediaris, intervenim a l'operació amb vinculació contractual que suposi afecció amb alguna entitat de crèdit.

Han de rebre, prèviament a la realització i formalització del contracte, els nostres honoraris, tarifes, despeses i bestretes que se'n puguin derivar.

Rebre informació per part nostra sobre tots els serveis contractats amb nosaltres, ja siguin de mediació, d'assessorament, etc.

SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional o aval bancari per fer front a les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional a l'àmbit territorial en què ofereixi els seus serveis.

Actualment té contractada amb la companyia AXA Assegurances generals la pòlissa núm. 82633942 que cobreix fins a 460.000.-€ * Disposar de l'import del preu total a liquidar pels serveis contractats, incloent-hi totes les comissions i despeses que se'n puguin derivar.

A la pàgina web www.finsolucion.com el client té a la seva disposició el procediment de resolució de queixes i reclamacions seguit per SOLVENTIAGROUP 2019 S.L., per a aquells conflictes que es puguin produir en la contractació del servei d'intermediació ofert per aquesta.

El contracte d'intermediació financera a subscriure amb SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. es formalitzarà en la llengua que els clients elegeixin: català, castellà

Tota la documentació contractual serà lliurada als clients en l'idioma acordat en la proposta de contractació per a la seva comprensió total. * Els clients podran desistir el contracte d'intermediació formalitzat amb SOLVENTIAGROUP 20219 S.L. en els catorze dies naturals posteriors a la signatura del mateix, sense necessitat de justificació i sense aplicar cap penalització, remetent a SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. el corresponent requeriment d'autenticitat, dins del termini establert, a través del nostre e-mail info@finsolucion.com oa la nostra adreça postal Carrer Arquimedes N: 179 Local A de Terrassa CP : 08224

El client té dret a sol·licitar ofertes associades.

Protegeixen i emparen els nostres clients les següents lleis o organismes legals: Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Decret 206/1990, del 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum. Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Llei 29/2009, del 30 de setembre, a través de la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre les condicions generals de la contractació.

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Llei 2/2009, de 31 de març, que regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la realització de contractes de préstecs o crèdits.

Reial Decret 106/2011, de 28 de gener, pel qual es crea i regula el Registre estatal d'empreses previst a la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació dels consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la realització de contractes de préstecs o crèdits, i s'estableix l'import fix mínim corresponent a l'assegurança de responsabilitat o aval bancari per a l'exercici d'aquestes activitats.

Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Reial Decret 309/2019, del 26 d'abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s'adopten altres mesures en matèria.

Llei de 23 de juliol de 1908, de la usura, en referència als contractes de préstec.
Codi de Conducta Europeu sobre informació precontractual per a crèdits a vivenda. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) Qualssevol altres lleis autonòmiques de protecció dels consumidors i usuaris.

Els honoraris dintermediació seran pactats per escrit abans de linici de les tasques pròpies per a lobtenció de limport sol·licitat mitjançant finançament amb una entitat de crèdit. En qualsevol cas no podran ser superiors als imports detallats a continuació:

Consolidació de deute: Honoraris màxims del 6% del capital concedit, no obstant poden ascendir com a mínim a 6.000 € en préstecs hipotecaris l'import dels quals sigui menor de 85.000 €.

Finançament per a compravenda d'immobles: Honoraris màxims del 5% del capital concedit, no obstant poden ascendir com a mínim a 6.000 € en préstecs hipotecaris l'import dels quals sigui menor de 85.000 €.

Mediació en l'obtenció de préstecs personals sense garantia hipotecària: honoraris màxims del 9% del capital obtingut.

Els honoraris per intermediació es cobraran al moment de la formalització de l'operació de crèdit sol·licitada. No se sol·licita el pagament a compte.

La prestació de serveis d'intermediació per part de SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. s'ha subjectat però exempt de l'impost sobre el valor afegit.

Dins dels honoraris de l'intermediari no s'hi inclouen les despeses de caràcter extern que puguin correspondre al client.

Nota simple: 25€.
Taxació d'immobles: Entre 300 € i 1.000 € sobre la base de l'import del valor de l'immoble
taxat.
Preparació d'expedients de crèdit: 50€.
Realització destudis de viabilitat mitjançant la informació obtinguda per part
del client: Màxim 0€.
Accés i comprovació en registres de morositat: 50€.
Totes les despeses seran pagades mitjançant pressupost prèviament acceptat i formalitzat per ambdues parts, independentment del resultat de lobtenció o no del finançament sol·licitat.

Skip to content