4. DEPENDÈNCIA JERÀRQUICA DE L’ÀREA

El responsable de resoldre les reclamacions és el responsable de làrea de reclamacions. Aquest responsable serà nomenat per lòrgan dadministració de FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS.

Aquesta persona té garantida la seva autonomia per tramitar i resoldre les reclamacions respecte a qualsevol altra àrea o departament de FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS, de manera que queda completament garantida la seva independència, no veient afectada per qualsevol conflicte d’interès a l’hora de resoldre les reclamacions dels usuaris.

L’àrea encarregada de la resolució de les reclamacions depèn jeràrquicament de l’òrgan d’administració de serveis.

Skip to content