4. ELS NOSTRES HONORARIS I TARIFES

Els honoraris dintermediació seran pactats per escrit abans de linici de les tasques pròpies per a lobtenció de limport sol·licitat mitjançant finançament amb una entitat de crèdit. En qualsevol cas no podran ser superiors als imports detallats a continuació:

Consolidació de deute: Honoraris màxims del 6% del capital concedit, no obstant poden ascendir com a mínim a 6.000 € en préstecs hipotecaris l’import dels quals sigui menor de 85.000 €.

Finançament per a compravenda d’immobles: Honoraris màxims del 5% del capital concedit, no obstant poden ascendir com a mínim a 6.000 € en préstecs hipotecaris l’import dels quals sigui menor de 85.000 €.

Mediació en l’obtenció de préstecs personals sense garantia hipotecària: honoraris màxims del 9% del capital obtingut.

Els honoraris per intermediació es cobraran al moment de la formalització de l’operació de crèdit sol·licitada. No se sol·licita el pagament a compte.

La prestació de serveis d’intermediació per part de SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. s’ha subjectat però exempt de l’impost sobre el valor afegit.

Dins dels honoraris de l’intermediari no s’hi inclouen les despeses de caràcter extern que puguin correspondre al client.

Skip to content