5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Qualsevol comunicació a FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS podrà realitzar-se a la següent adreça de correu electrònic: info@finsolucion.com, adreça que estarà posada a disposició dels usuaris, o bé de manera presencial al carrer Arquimedes N: 179 Local, CP 08224 de Terrassa . Així mateix, es poden adreçar notificacions escrites, enviades de manera que n’asseguri la recepció, a l’adreça postal següent: Carrer Arquímedes, núm. 179, local A, CP 08224 de Terrassa. Per part de FINSOLUCIÓN SERVEIS HIPOTECARIS es prestarà justificant de recepció a l’usuari en què es farà referència al dia de la presentació de la reclamació per qualsevol de les vies admeses.

Tot usuari tindrà dret a presentar reclamacions de manera totalment gratuïta. La presentació de les reclamacions es pot efectuar, personalment o mitjançant representació, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservació dels documents mitjançant suport durador. La utilització de mitjans informàtics, electrònics o telemàtics s’haurà d’ajustar a les exigències previstes per a la signatura electrònica.

Aquestes reclamacions per part dels usuaris podran presentar-se davant de qualsevol àrea de FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS i per qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment.

El procediment s’iniciarà mitjançant la presentació d’un document en què es farà constar:
● Nom, cognoms, domicili de l’interessat i, si escau, de la persona que el representi, degudament acreditada; número del document nacional didentitat per a les persones físiques i dades referides a registre públic per a les jurídiques.
● Motiu de la queixa o reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les quals se sol·licita un pronunciament.
● Departament o servei on s’hagin produït els fets objecte de la queixa o reclamació.
● Que el reclamant no té coneixement que la matèria objecte de la queixa o reclamació és substanciada a través d’un procediment administratiu, arbitral o judicial.
● Lloc, data i signatura.
El reclamant haurà d’aportar, juntament amb el document anterior, les proves documentals que obrin en el seu poder en què es fonamenti la seva queixa o reclamació.

L’arxiu d’un expedient com a conseqüència de la no aportació en termini de la documentació requerida no n’impedirà la reobertura si el reclamant l’aportés en un moment posterior.

Skip to content