6. REGISTRE I TRAMITACIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS DAVANT SOLVENTIAGROUP 2019 S.L

Les reclamacions seran tramitades, registrades i resoltes per l’Àrea de Resolució de Reclamacions, i el control serà realitzat a través de qualsevol escrit presentat per l’usuari, ja sigui a través de l’info@finsolucion.com, de manera presencial al carrer Arquimedes N : 179 local A, CP 08224 de Terrassa, o bé mitjançant notificació escrita enviada al mateix domicili.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS resoldrà les esmentades reclamacions en el termini màxim d’un (1) mes, sent les mateixes de caràcter vinculant per a l’intermediari. La data a efectes dinici del còmput daquest termini serà la de presentació de la reclamació.

El termini anteriorment indicat es pot interrompre, sense perjudici de la represa posterior, si la reclamació no s’ha presentat correctament. El termini màxim dinterrupció serà el de deu (10) dies naturals.

La notificació de la resolució de la reclamació serà notificada al reclamant per la llera designada per aquest o, si no n’hi ha, per la llera utilitzada a l’hora de reclamar.

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS té un compromís de compilar tots els registres de reclamacions fets en el període d’un any, preparar una anàlisi estadística, desglossant cas a cas (esdeveniments, fallades i quines decisions fossin adoptades).

Skip to content