2. ELS DRETS DELS NOSTRES CLIENTS

Disposar duna còpia del contracte realitzat amb lIntermediari financer.

Accés als fulls informatius de les nostres tarifes, a plena disposició dels nostres clients.

Obtenir la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN) i la Fitxa d’Avertiments Estandarditzats (FiAE) sempre que contracti un crèdit o préstec hipotecari amb nosaltres com a intermediaris.

Estar informats degudament de les condicions generals que sestableixin en la contractació.

Estar degudament informats de les nostres normes de transparència estipulades en aquest document.

Estar correctament informats sobre si nosaltres, com a intermediaris, intervenim a l’operació amb vinculació contractual que suposi afecció amb alguna entitat de crèdit.

Han de rebre, prèviament a la realització i formalització del contracte, els nostres honoraris, tarifes, despeses i bestretes que se’n puguin derivar.

Rebre informació per part nostra sobre tots els serveis contractats amb nosaltres, ja siguin de mediació, d’assessorament, etc.

SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o aval bancari per fer front a les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional a l’àmbit territorial en què ofereixi els seus serveis.

Actualment té contractada amb la companyia AXA Assegurances generals la pòlissa núm. 82633942 que cobreix fins a 460.000.-€ * Disposar de l’import del preu total a liquidar pels serveis contractats, incloent-hi totes les comissions i despeses que se’n puguin derivar.

A la pàgina web www.finsolucion.com el client té a la seva disposició el procediment de resolució de queixes i reclamacions seguit per SOLVENTIAGROUP 2019 S.L., per a aquells conflictes que es puguin produir en la contractació del servei d’intermediació ofert per aquesta.

El contracte d’intermediació financera a subscriure amb SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. es formalitzarà en la llengua que els clients elegeixin: català, castellà

Tota la documentació contractual serà lliurada als clients en l’idioma acordat en la proposta de contractació per a la seva comprensió total. * Els clients podran desistir el contracte d’intermediació formalitzat amb SOLVENTIAGROUP 20219 S.L. en els catorze dies naturals posteriors a la signatura del mateix, sense necessitat de justificació i sense aplicar cap penalització, remetent a SOLVENTIAGROUP 2019 S.L. el corresponent requeriment d’autenticitat, dins del termini establert, a través del nostre e-mail info@finsolucion.com oa la nostra adreça postal Carrer Arquimedes N: 179 Local A de Terrassa CP : 08224

El client té dret a sol·licitar ofertes associades.

Skip to content